SON DAKİKA

Üniversite Personeli

evden eve nakliyat, araç kiralama

2018 Yılına Göre Yurt içi Sürekli Görev Yolluğu Nasıl Yapılır.

Bu haber 06 Mart 2018 - 15:55 'de eklendi ve 9.129 kez görüntülendi.
2018 Yılına Göre Yurt içi Sürekli Görev Yolluğu Nasıl Yapılır.

6225 Sayılı Harcırah Kanuna göre Yurtiçi  Sürekli Görev Yolluğu kimlere verilir, hesaplaması nasıl yapılır örneklerle açıklamaya çalışacağız. Önceliklere harcırah nedir kimlere verilir. Harcırah: 6245  Sayılı Kanuna Göre göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını;

    Kurum: 1’nci maddede sayılan daire, idare, banka, teşekkül ve müesseseleri;

a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler;
b) (Değişik: 25/6/1958-7145/1 md.) Hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç);
c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler;)  tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine tabidir.

Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel hariç);

Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;

Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;
Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları;

1- (Değişik: 10/9/2014-6552/89 md.) Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; İfade eder.

Harcırah verilecek kimseler:

Madde 4 –(Değişik: 11/12/1981-2562/2 md.)

Bu Kanunda belirtilen hallerde:

Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;
Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;
Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;
Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;
Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;
Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;
(Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)
Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;
Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye’de bırakacakları aile fertlerine;
Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;
Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;

Harcırah verilir. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün (BÜMKO) her yıl yayınladığı H cetveline göre gündelikler aşağıda belirtilmişti.

I- Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)
A- a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan

b) Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet

Komutanları,  Jandarma  Genel  Komutanı,  Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık  Müsteşarı,

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller,

Oramiraller, Yargıtay,  Danıştay,  Uyuşmazlık  Mahkemesi  ve  Sayıştay  Başkanları, Yargıtay

67,40
Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

B- Memur ve Hizmetlilerden;

61,50
a) Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar (1)51,60
b) Ek göstergesi 5800 (dahil) – 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar48,15
c) Ek göstergesi 3000 (dahil) – 5800 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar45,20
d) Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar39,85
e) Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar38,75

1-) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40’ı  esas alınır.

Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Nasıl Hesaplanır,  Harcırah hesaplanırken dikkat edilecek unsurlar
1- Yevmiye
2- Mesafe Yol Ücreti
3- Taşıt Ücreti

    1-Yevmiye: Memur veya Hizmetlinin kendisi için yurtiçi gündeliğinin 20 katı
    2- Harcıraha müstehak aile fertlerinin  her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
    3- Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,olarak hesaplanır.

Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini ifade eder.
Yol Mesafe Ücreti:Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, olarak hesaplanır. Bunun anlamı, kilometre veya denizmili mesafesinin çarpım katsayısını bulmaktır.
Taşıt Ücreti : Bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

    Örnek 1: İstanbuldan Adanaya tayin olan bir memur   evli ve iki çocuğu var, derecesi 6/1 eşi de çalışıyor ve aynı yere tayin oluyor eşinin derecesi 4/1 ne kadar harcırah alır?

ÇÖZÜM:

Eşi aynı kurumda çalışmıyorsa çalıştığı kurumdan harcırah alacak, farklı kurumda çalışıyormuş varsayalım,

Yevmiye ücreti: 38,75

Yol ücreti:istanbul Adana 951 km (951*38,75)/100*5=1842,56 TL  (Yevmiye tutarı 38,75+Taşıt ücreti 90+sabit unsur (yevmiye tutarı *20) Toplam:2746,31 TL,

1. çocuk: (Yevmiye tutarı 38,75+Taşıt ücreti 90+sabit unsur (yevmiye tutarı *10) 38,75*10=516,25

2.çocuk: (Yevmiye tutarı 38,75+Taşıt ücreti 90+sabit unsur (yevmiye tutarı *10) 38,75*10=516,25

Genel Toplam Tutar:3778,81 TL.Taşıt ücreti:90 TL  İnternetten bakılabilir bilet fiyatına,

Alınacak Toplam ücret Damga vergisi dahil.  
  Örnek 2 :İstanbuldan Ankaraya Tayin olan bekar  bir  memur  derecesi 7/1 ne kadar harcırah alır?

ÇÖZÜM:

Yevmiye ücreti:38,75 TL
Yol ücreti: İstanbul Ankara arası 453 km (453*38,75)/100*5=877,69 TL. (Yevmiye tutarı 38,75+Taşıt ücreti 50+sabit unsur (yevmiye tutarı *20)=863,75

Taşıt ücreti:50 TL

Genel Toplam:1741,44 TL

Alınacak Toplam ücret Damga vergisi dahil.  

   Örnek 3: Ankaradan Antalyaya Tayin olan bir memur derecesi 1-4  evli eşinin derecesi 3/2 eşi farklı kurumda çalışıyor,  1 çocuğu var  bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasıda yanında ne kadar harcırah alır?

ÇÖZÜM:

Yevmiye ücreti:39,85 TL  Taşıt ücreti:50 TL

Alınacak Toplam ücret Damga vergisi dahil
Yol ücreti:  Ankara  Antalya arası 543 km (543*39,85)/100*5=1081,93 TL. (Yevmiye tutarı 39,85+Taşıt ücreti 50+sabit unsur (yevmiye tutarı *20)=886,85   Toplam Tutar :1968,78 TL
Çocuk için: (Yevmiye tutarı 39,85+Taşıt ücreti 50+sabit unsur (yevmiye tutarı *10) 39,85*10)=488,35 TL
Annesi için:(Yevmiye tutarı 39,85+Taşıt ücreti 50+sabit unsur (yevmiye tutarı *10) 39,85*10)=488,35 TL
Babası için:(Yevmiye tutarı 39,85+Taşıt ücreti 50+sabit unsur (yevmiye tutarı *10) 39,85*10)=488,35 TL
Genel Toplam: 3433,83 TL
Not: Yevmiyeler 24 saat yani bir günlük  üzerinden hesaplanmıştır. Eğer 24 saatti geçen yolculuklarda 1 yevmiye daha eklenir.

 

Etiketler :
POPÜLER FOTO GALERİLER
SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER
SON DAKİKA

ataşehir escort ümraniye escortkadıköy escortantalya escortporno brazzers bostancı escort